NovaSolar A/S salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for alle aftaler om varmepumper med NovaSolar A/S

1. Tilbud og accept

1.1. Tilbud fra NovaSolar gælder 21 dage fra tilbuddets datering, og accept skal være Nova Solar i hænde inden acceptfristens udløb, med mindre andet er angivet.

1.2. Såfremt accepten måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. NovaSolar er ikke bundet af acceptens indhold, med mindre NovaSolar skriftligt har accepteret det nye tilbud, og det klart fremgår af omstændighederne, at NovaSolar har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

2. Pris

2.1. Opgivne priser er baseret på de på tilbuds/ordrebekræftelses-tidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, lønninger samt andre fremstillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger - herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter - frem til leveringen, berettiger NovaSolar til at regulere de tilbudte/bekræftede priser og tilsvarende.

2.2. Med mindre andet fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen er alle priser overslagspriser, ligesom arbejdet udføres efter regning og de gennemgåede tilkøb.

3. Betaling

3.1. Med mindre andet er aftalt forfalder købesummen til betaling 7 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,2% pr. løbende måned. Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen, er NovaSolar berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af Novasolar fastsat yderligere kort frist, er NovaSolar berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.

4. Placering af varmepumpe

4.1. Når vores montør har forladt adressen hvor varmepumpen er blevet monteret, kan placeringen af varmepumpen ikke fortrydes, om kunden er til stede eller ej.

4.2. Kundens bærer ansvaret for hvor varmepumpen placeres, NovaSolar rådgiver og hjælper efter bedste evne, men varmekildens placering vil ultimativt være efter købers ønsker, uanset om denne placering er optimal.

5. Primær eller sekundær varmekilde

5.1. Luft til luft varmepumper er en suppleringsvarmekilde, uanset hvordan man rent faktisk bruger varmepumpen eller dimensionerer den. Luft til Luft er således IKKE en primær varmekilde og kan ikke opvarme et hus som den eneste varmekilde, uden at dette specifikt er godkendt af en Kommune, eller anden myndighed, da der kan og vil være forskellige reglementer om dette, afhængigt af hvor man bor. Vælger kunden at bruge udelukkende luft/luft varmepumpe til primær varmekilde, er det kundens eget ansvar, hvis det viser sig, at varmepumpen ikke kan leverer tilstrækkelig varme til hele huset, og/eller hvis der opstår skader i forbindelse hermed.

6. Krav til installationsadressen

6.1. Kundens centralvarmesystem skal kunne tåle et tryk på 3 bar. Radiatorer, gulvvarme, rør og bøjninger skal kunne tåle et forøget tryk, end fra før installationen.

6.2. Kundens eksisterende EL-installation skal være lovligt og leve op til NovaSolars el krav som beskrevet i “El-krav til el-installation”

6.3. NovaSolar indestår ikke for det centralvarmesystem, eller dele heraf, som NovaSolar ikke selv har tilvirket og utætheder som kan opstå ved et øget tryk erstattes ikke af novasolar.

7. Bortskaffelse og/eller afmontering af tidligere varmekilde samt retunering.

7.1. Kunden er selv ansvarlig for at afmelde og afblænding oliefyr, olie tavle, og skorsten, korrekt og efter lovkrav. Sløjfningen skal meldes af kunden til BBR og kommunen, og varetages alene af kunden selv.

7.2. Novasolar afmonterer og lukker efter aftale for brænder og oliefyr men dette er en afmontering og ikke en afblænding, tømning eller sløjfning. Kunden er selv ansvarlig for korrekt attest og besked til kommunen.

7.3. Novasolar kan aldrig holdes ansvarlig for kundens sløjfning og omkostninger hertil.

7.4. Hvis købet hæves, eller varmepumpen returners uanset årsag, i fuld eller delvis stand, efter monteringen er påbegyndt. Er kunden ansvarlig for alle omkostninger relateret til reetablering af huller i vægge og andre bygningsdele.

8. Ansvar

8.1. Såfremt der måtte forekomme fejl eller mangler ved NovaSolars ydelse, som kan gøres gældende overfor NovaSolar, er NovaSolar berettiget til efter eget valg at fore-tage afhjælpning eller omlevering, såfremt dette sker senest 60 dage efter, at kunden har reklameret over den pågældende fejl eller mangel. Såfremt NovaSolar foretager afhjælpning eller omlevering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod NovaSolar som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Såfremt NovaSolar ikke foretager afhjælpning eller omlevering, eller såfremt NovaSolars ydelse er af en sådan karakter, at afhjælpning eller omlevering ikke kan finde sted, er NovaSolar forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler.

8.2. Når NovaSolar borer/skruer i vægge, gulv eller loft, har kunden ansvaret for skader på de ledninger, rør, eller lignende, som montøren ikke har mulighed for at se.

8.3. Datablade, vejledning, måleblade, dimensioneringer, økonomiske beregninger, og yderligere informationer indsendt, er alle uden ansvar for NovaSolar, idet alle oplysninger er hentet fra producenter, off. myndigheder og ved kundens egne oplysninger.

8.4. Isolering af rør indenfor og udenfor klimaskærm skal foretages af en teknisk isolatør og ikke en del af NovaSolars montage.

8.5. Såfremt NovaSolar foretager afhjælpning eller omlevering, er kunden ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod NovaSolar som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Såfremt NovaSolar ikke foretager afhjælpning eller omlevering, eller såfremt NovaSolars ydelse er af en sådan karakter, at afhjælpning eller omlevering ikke kan finde sted, er NovaSolar forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler.

8.6. I henhold til ovenstående segmenter yder NovaSolar dog ikke nogen erstatning for kundens eventuelle driftstab, tab af avance, rentetab eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand, ligeledes er erstatningen begrænset, således at erstatningsbeløbet ingensinde kan overstige NovaSolars vederlag for den fejlagtige, forsinkede eller mangelfulde ydelse.

8.7. Erstatning efter ovenstående bestem-melser kan ingensinde overstige 150.000 DKK.

8.8. Et eventuelt ansvar for NovaSolar ophører i øvrigt under alle omstændigheder såfremt reklamation ikke er NovaSolar i hænde senest 2 år efter, at NovaSolar har præsteret sin ydelse.

9. Erstatningsansvar for skade, herunder produktansvar

9.1. NovaSolars produktansvar er begrænset til det, som følger af de ufravigelige regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at NovaSolar ikke er ansvarlig for varmepumpen herunder delkomponenters, konstruktion og tilvirkning, driftstab eller ethvert andet indirekte tab. I den udstrækning NovaSolar måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde NovaSolar skadesløs i samme omfang, som NovaSolars ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssa- gen mod NovaSolar.

9.2. Såfremt kunden kan godtgøre, at NovaSolar har handlet groft uagtsomt, er NovaSolar dog erstatningsansvarlig for erhvervstingskader, der måtte overgå kunden. NovaSolar er dog ej heller ved denne skadetype ansvarlig for kundens driftstab eller noget som helst andet indirekte tab.

9.3. Erstatning efter ovenstående bestem-melser kan ingensinde overstige 100.000DKK.

10. Værneting

10.1. Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt retten i Aarhus.

11. Garanti

11.1. Kunden skal inden 3 måneder efter monterings datoen af en varmepumpe indgå aftale om årligt lovpligtig serviceeftersyn for at være dækket af nogen garanti.

11.2. Garantien varer 5 år for Panasonic varmepumper, og 2 år for varmepumper produceret af andre mærker.

11.3. NovaSolar overtager ikke garantier udstedt af andre leverandører.

Produktet er tilføjet til sammenligningen. Gå til sammenligning Fortsæt med at shoppe